Saturday, June 04, 2005

BA DOROOD

EMROZ YEK WEB SAYTEH KHOB KE YEK IRANIYE AZADEH IN RO TASHKIL DADE BEHETON MOAREFI MIKONAM KE AZ ON BAHRE GIRI KONID VA AZ KHORAFEH BIRON BIYAYD IN DOSTEH GERAMI BA EMKANATEH BEHTAR IN SAYT RO TASHKIL DADE VA BA SEPAS AZ IN GERAMI.HADAFE MA KHORAFE ZODAYIEE MIBASHAD

HTTP://ESFSHA.CO.UK/FARSIBEDROOD

Monday, May 30, 2005

ETERAFEH KHODESHON


Posted by Hello BANA BE ETERAFEH KHODEH EUROPAYIEHA AZARGHAVI IN JENAYAT KAREH BOZORG KE SARESH TO AKHOREH REJIMEH IRAN HAST BADAZ ZAKHMI SHODAN DAR HAMLEYEH MOTAHEDIN DAR ARAGH , BARAYEH MODAVA BE IRAN RAFTEH DIGEH AZ IN MADRAK BEHTARAM BARAYEH MOGHABELEH BA REJIMEH IRAN HAM PEYDA MISHE?AMA INHA NE MIKHAN KE TERORIST AZ BEYN BEREH HAMIN VA BAS.

DOROOD BE AJOMANEH PADESHAHIYEH IRAN

Tuesday, May 24, 2005

BAZIE ENTEKHABAT VA ATOOM


Posted by Hello IN BAZIYEH BEYNEH MULLA VA EU HANOOZ EDAMEH DAREH IN BE ON PAS MIDEH ON BE IN MARDOMEH IRAN HAM KE ANDAR KHAMEH ESLAM MONDAND KE BE HEMATEH ANJOMAN PADESHAHIYEH IRAN VA SARBAZI MESLE FOULADVAND IN ANDAR KHAMI HAM BE PAYAN RESIDEH VA KHAHAD RESID

ZORRO VA SALMAN

GHARARE KE ZORO HAM YE AKSI BA GHORAN BENDAZEH VA AZ IN KETABEH KHON RIZEH MAYEYE JENAYAT DEFA KONEH PAS NEGARAN NABASHID AGE AZ INJOR AKSHA DIDID Posted by Hello

Thursday, May 19, 2005

AKSHAYE JONBESHE TONDAR DAR BRUXEL


Posted by HelloANJOMAN/BRUSSEL

AKSHAYE JONBESHE TONDAR DAR BRUXEL


Posted by HelloANJOMAN/BRUSSEL

AKSHAYE JONBESHE TONDAR DAR BRUXEL


Posted by HelloANJOMAN/BRUSSEL

Wednesday, May 18, 2005

AKSHAYE JONBESHE TONDAR DAR BRUXEL


anjoman/brussel Posted by Hello
INJA HAM HOZORE ANBOHE POLIS RA MOSHAHEDEH MIKONID KE IN GHESMATI AZ POLIS HAYEH HAZER BODAND

AKSHAYE JONBESHE TONDAR DAR BRUXEL


anjoman/brussel Posted by Hello
HOZOREH 100 HA NAFAR AZ IRANIYANEH BA SHARAF POLISEH BELGIEK RA BE AGHAB NESHINI VADAR KARD.

AKSHAYE JONBESHE TONDAR DAR BRUXEL


anjoman/brussel Posted by Hello dostan in ham derafshe kaviyani zendeh bad tondar va bachehayeh anjomaneh padeshahiye iran

POLIC DAR BRUSSEL BA HAREKATEH TONDAR


ANJOMAN/BRUSSEL Posted by Hello
IN TANHA GOSHEYE KOCHAKI AZ VOJODEH 100 HA POLICE DAR MEYDANEH BOZORGEH SHUMAN

AKSHAYE JONBESHE TONDAR DAR BRUXEL


anjoman/brussel Posted by Hello
DAR INJA SAD HA POLISEH ZEDEH SHORESH AMADEH BODAND TA BEZOR BACHE HAYE TONDAR RA MOTEFAREGH KONAND AMA BACHEHA TA AKHARIN LAHZEH MOGHAVEM BODAND. DOROOD BAR HAMESHAN

ADRESEH MAKANEH TONDAR

AGHAZE RASMIYE TONDAR VA MAKANE AN:


SAKHTEMANE MARKAZIYEH ETEHADIYEH EROPA MEYDANEH SHOMAN BRUSSEL BELGIUM BA HAM MIPEYVANDIM DOROOD BAR TONDAR TONDAR TONDAR

AGHAZE TONDAR

AGHAZEH TONDAR
Posted by Hello
EMSHAB TONDAR AGHAZ KHAHAD SHOD PAS BEPEYVANDIM TA IN JONBESHE RAHAYIE BAKHSHE IRAN BA TAMAMIYEH VOJOD BE PISH RAVAD VA BEZOODI HAMEGI BA SARI BOLAND BE MIHAN BAZ GARDIM VA IRAN RA ABAD KONIM. PAYANDEH IRAN KOBANDEH TONDAR ,LAHZEH BE LAHZEH AZ TONDAR:

WWW.TONDAR.INFO

WWW.ANJOMANE-PADESHAI.ORG

Tuesday, May 17, 2005

DERAFSHE KAVIYANI


Posted by HelloANJOMAN/DERAFSHE KAVIYANI

YEK SHANSEH DIGAR


Posted by Hello BANA BE AKHBAREH RESIDEH IRAN YEK BARE DIGAR BE EROPA SHANS DAD TA IN KE DAR MOREDEH MASAELE ATOMIYEH IRAN BAZ NEGARI KONAD VA TEBGHE NEVESHTEH DAR AKHBAR VA ROZNAMEHA BESTELAH IRAN YEK BARE DIGAR TOOP RA BARAYEH EROPAYIAN PARTAB KARD TA IN BAZI EDAMEH PEYDA KONAD.

BA JONBESHE TONDAR ANJOMANEH PADESHAHIYE IRAN VAGHTI DIGAR BARAYEH MOZAKEREH BA MULLA RA NAKHAHAD DAD.
KOBANDEH TONDAR

Monday, May 16, 2005

HOSSEIN EBNE ALI


Posted by HelloAYA FARGHI BEYNEH IN HOSSEINE TAZI BA PEDARSH ALIYE TAZI JALADEH ARAB BODEH KE CHENIN RAJEBE IRANIYAN SOKHAN GOFTEH?PAS SHARM BAR MA AGAR INHA RA BEDANIM VALI BAZHAM BAR SAREH KHOD BEKHATERE IN JANIYANEH JAH TALAB BEZANIM.

ANJOMANEH PADESHAHI IRAN/BELGIUM


Posted by Hello

TONDAR,TONDAR, TONDAR


Posted by Hello
TONDAR MARGEH AHRIMANE MULLA VA AYIENE KHON RIZASH

JONBESHE TONDAR

BA DOROOD BE TAMAMIYEH YARANE ANJOMAN:


WWW.ANJOMANE-PADESHAHI.ORG

WWW.TONDAR.INFO

WWW.NOMULLAS.COM

HTTP://208.53.131.109

PAYANDEH IRAN / KOBANDEH TONDAR


Posted by Hello KASEH TALLA SAKHTEH DASTE NIYAKANI NA ARABEH TAZI


Posted by HelloANJOMANE PADESHAHI BELGIUM


Posted by HelloANJOMANE PADESHAHI BELGIUM


Posted by HelloANJOMANE PADESHAHI BELGIUM


Posted by HelloANJOMANE PADESHAHI BELGIUM